Wydziały i Oddziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
SSR Małgorzata Chlebek - Kopińska

Kierownik Sekretariatu
Anna Długosz
Tel: (18) 20-24-662

Fax: (18) 20-24-661
e-mail: wydzialcywilny@zakopane.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa :

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 k.p.c.), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym - w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów USC w zakresie właściwości miejscowej wydziału;
 • sprawy egzekucyjne - w szczególności: skargi na czynność komornika, wyjawienie majątku, o wyznaczenie organu egzekucyjnego, o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i innym tytułom wykonawczym, zawezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości.

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasto: Zakopane

oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin

 

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
SSR Janusz Knapczyk

Kierownik Sekretariatu
Beata Sowa
Tel: (18) 20-24-616 
Fax: (18) 20-24-617 
e-mail: wydzialkarny@zakopane.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa :

Sąd Rejonowy Wydział II Karny:

- orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,

- rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie,

-  orzeka w postępowaniach dotyczących wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże Sąd, chyba, że ustawa stanowi inaczej,

- orzeka w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji; o wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym,

- orzeka w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego,

- orzeka w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,

- orzeka w sprawach o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, czyli te w których prowadzone było dochodzenie.

 

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasto: Zakopane

oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału
SSR Izabela Kulej

Kierownik Sekretariatu
Anna Skupień
Tel: (18) 20-24-632

Fax: (18) 20-24-631 
e-mail: wydzialrodzinny@zakopane.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa:

 • sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów);
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej  - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej,  o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka);
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów);
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa);
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego);
 • sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację);
 • sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej);
 • sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu);
 • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację);
 • inne - (np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.),
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.:Dz. U. z 2012 r. Nr 124 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasto: Zakopane

oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału
RSR Magdalena Kamińska-Burczak

Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kozińska - Chlebek
Tel: (18) 20-24-644
e-mail: kw@zakopane.sr.gov.pl


Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych,wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń ze zbiorów dokumentów, prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

 • założenie księgi wieczystej dla:
 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
 • wpis w księdze wieczystej:
 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • ostrzeżenia o wczęciu postępowania egzekucyjnego.

 

Właściwość miejscowa obejmuje:

miasto: Zakopane

oraz gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin

 

 

 

Oddziały

 

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału
Barbara Bylina-Kiercz
tel: (18) 20-24-611

Fax: (18) 20-24-602
e-mail: srzakopane@zakopane.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Sekcja Finansowa

Główny Księgowy
Izabela Trojańska
tel: (18) 20-24-652
e-mail: ksiegowosc@zakopane.sr.gov.pl Wyślij e-mail

Rejestr zmian dla: Wydziały i Oddziały